Sport050
Informatie
Sportwijk Beijum

Sportwijk Beijum

Sportwijk Beijum brengt bewoners in beweging. Wij brengen bestaand aanbod onder de aandacht en helpen om nieuwe sport- en beweegmogelijkheden te creëren die aansluiten bij de behoefte in de wijk. Op 1 september 2020 zijn hiervoor 2 projectleiders aangesteld. Maar zij zijn niet Sportwijk Beijum. Sportwijk Beijum bestaat uit bewoners, sportaanbieders en andere betrokken organisaties in de wijk. Een goede samenwerking tussen al deze partijen is van groot belang.

Onze visie is een wijk waar iedereen gelijkwaardig, op eigen niveau en met plezier kan deelnemen aan het sport- en beweegaanbod. Zo kan dit bijdragen aan een gezonde leefstijl voor wijkbewoners en aan het opdoen en onderhouden van sociale contacten in de wijk. Er wonen veel mensen die best aan sport en bewegen willen doen, maar geen geld of behoefte hebben om lid te zijn van een club of om training te krijgen van een personal trainer.

Samen met bewoners werken we in Beijum zo aan het versterken van de sociale basis: goede basisvoorzieningen, een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving, preventie en vroege signalering.

WAT DOEN WIJ?

De activiteiten die wij opzetten, of waar we bij betrokken zijn, zijn gericht op de volgende pijlers:

 • Ontmoeting en gezelligheid
 • Betaalbaar sportaanbod
 • Vraaggericht en laagdrempelig
 • Gericht op doelgroepen die extra aandacht verdienen

Momenteel hebben we onder andere de volgende activiteiten:

 • Sportcommunity
  Maandelijkse sportmomenten mét en vóór jongeren. Met begeleiding door vrijwilligers en aandacht voor de levensfase waarin deze jongeren zitten. Zij leren zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven.
 • Women Workout
  Wekelijks laagdrempelig sportmoment voor vrouwen. Met ruimte voor gesprekken over het leven en onderwerpen als relaties, opvoeding en het vinden van (vrijwilligers)werk.
 • Walking Football
  Voor 60-plussers die fysiek niet meer mee kunnen doen aan het reguliere voetbal, maar wel graag willen (blijven) voetballen, is Walking Football ontwikkeld. Met deze spelvariant is een leven lang voetbal mogelijk.
 • Peutergym
  Wekelijks beweegmoment voor peuters die niet op een kinderdagverblijf of nog niet op school zitten. Ook worden de thema’s bewegen, gezond eten en opvoeden besproken met de ouders.
 • Ouderengym 70+
  Wekelijks beweegmoment voor 70+’ers, begeleid door een fysiotherapeut van MEA Fysio. Ontmoeten staat centraal, maar er is ook aandacht voor zelfredzaamheid, valpreventie en gezondheidsbevordering.
 • Cursus ‘Gezonde Leefstijl’
  Online cursus ‘Met een gezonde leefstijl de coronacrisis door’. Het hoofddoel van deze cursus is het vergroten van kennis en vaardigheden met betrekking tot een gezonde leefstijl ten tijde van corona en bewustwording van eigen verantwoordelijkheid hierin.
 • Wandelgroepen
  Wekelijks zijn er 2 wandelgroepen onder begeleiding van een wandeltrainer/coach. De groepen zijn op verschillende niveaus, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Ontmoeten en gezelligheid staan centraal.
 • Sportieve events
  Eenmalige activiteiten gericht op sport, bewegen en gezondheid. Het gaat hier om de kerstwandeling, de Beijumloop, het meedenken bij het ontwikkelen van een (voor iedereen toegankelijke) outdoor fitnessplek en het meedenken over leefstijlverbetering in de wijk.

Daarnaast zetten wij ons in om vanuit de behoeftes en wensen in de wijk nieuw sportaanbod te ontwikkelen. Inclusief sporten blijft daarbij het uitgangspunt.

VOOR WIE?
Sportwijk Beijum richt zich op álle bewoners van Beijum; jong en oud, al heel sportief of nog helemaal niet. Het gaat om plezier en lekker actief bezig zijn. Wij hebben speciale aandacht voor doelgroepen die relatief weinig bewegen. Dit zijn met name ouderen, éénoudergezinnen, hangjongeren, kleuters, peuters en revalidanten.

Voor diverse doelgroepen is er sport- en beweegaanbod van sportverenigingen en ondernemers in de wijk. Met hen werken we nauw samen om het aanbod goed op elkaar af te stemmen. Hierbij houden we rekening met de sociaal-economische omstandigheden van wijkbewoners.

ONZE AANPAK
Onze aanpak is gericht op meedoen, gezondheid, kansrijk opgroeien en zelfredzaamheid. Het inclusief sporten en bewegen komt hierin terug. We maken daarbij gebruik van de ABCD-methode (Asset-Based Community Development). Dat betekent dat wij bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap met elkaar willen verbinden, hun capaciteiten en vaardigheden zo goed mogelijk willen benutten en hen willen betrekken bij de ontwikkelingen. Met andere woorden, we gaan uit van de kracht van wijk.

De doelen die wij onszelf hebben gesteld, en waarmee we aansluiten bij zowel het Gronings Sportakkoord als het Wijkvernieuwingsplan, zijn:

 • het verder in kaart brengen van de capaciteiten en vaardigheden in de wijk;
 • de kracht van bewoners, organisaties en instellingen inzetten bij ontwikkelingen;
 • het verstevigen van de huidige en het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden;
 • het verbeteren van de samenwerking met het WIJ-team voor wat betreft beweeginclusief denken;
 • het opzetten van een duidelijk en werkbaar communicatieplatform voor huidig en nieuw sport- en beweegaanbod;
 • het in beweging brengen van doelgroepen die nog relatief weinig sporten en bewegen;
 • het continueren van het huidige en het ontwikkelen van nieuw sport- en beweegaanbod;
 • het zorgen voor meer vrijwilligerscapaciteit;
 • een aanspreekpunt zijn voor bewoners, organisaties en instellingen;
 • met goede PR voor iedereen duidelijk maken wat Sportwijk Beijum inhoudt en doet;
 • het organiseren van eenmalige sport- en beweegactiviteiten;
 • het bevorderen van een positieve sportcultuur, bewegen in de openbare ruimte en bewegend leren.

Aan deze doelen werken wij van 1 september 2020 tot 1 januari 2022. Tijdens deze periode evalueren we de voortgang regelmatig en stellen wij zo nodig doelen bij of vullen we ze aan.

MEER WETEN?
Meer weten over Sportwijk Beijum en/of onze activiteiten? Neem dan contact op met Jouke Janze of Charlotte Siekman via e-mail.

Sportwijk Beijum