Sport050
Informatie
Sportwijk Oude Wijken

Sportwijk Oude Wijken

Een beetje verscholen op het industrieterrein De Hoogte ligt SportCentrum Noord. Een uniek plekje! Want wat zo’n 5 jaar geleden een leegstaand bedrijfspand was, is omgebouwd tot een locatie waar je kunt bewegen en sporten. Vele buurtbewoners, vooral jeugdigen, hebben de weg naar het SportCentrum al gevonden. Zij nemen deel aan trainingen onder leiding van Sirano ’t Zand (Fight Academy Groningen) of Farid Noori (Taekwondo Club Noord) of krijgen schermlessen van SchermCentrum Noord.

Omdat deze trainingen vooral in de avonduren plaatsvinden, is het SportCentrum overdag nog nauwelijks in gebruik. Afgelopen jaar zijn daarom enkele mooie samenwerkingen ontstaan voor en door de wijk om het centrum ook overdag te benutten. Denk bijvoorbeeld aan WIJ FIT en Mental Core. Ook zijn er sportmiddagen voor de buurt. Dit alles heeft eraan bijgedragen dat SportCentrum Noord is gevraagd om partner te zijn van het Gronings Sportakkoord. Het betekent onder meer dat wij samen met andere zorg- en beweegaanbieders uit de wijk invulling geven aan het project Sportwijk Oude Wijken.

Maar er is meer. Omdat de leefbaarheid daar onder druk staat, is er van verschillende kanten veel aandacht voor de Oude Wijken. Zowel vanuit sociaal-economisch als gezondheidsperspectief scoort deze wijk slechter dan andere wijken in Groningen. Investeren in de Oude Wijken is dan ook van groot belang. Het goede nieuws is dat dit gaat gebeuren! Er is geld beschikbaar gesteld vanuit het Gronings Sportakkoord, de wijkvernieuwingsgelden én de Regiodeal Groningen Noord. Maar investeren in de wijk betekent meer dan alleen een financiële impuls. Het gaat ook om het aangaan van samenwerkingen, het leggen van verbindingen, het wegnemen van drempels en het versterken van de eigen regie van wijkbewoners. 

Om de verschillende hieraan gerelateerde projecten binnen de wijk goed met elkaar af te stemmen, is een kernteam opgericht. Dit team bestaat uit Chantal Molanus (WIJ Korreweg), Peter Mulder (gemeente Groningen), Sirano ’t Zand (Fight Academy Groningen) en Agnes Groen (SportCentrum Noord). 

WAT DOEN WIJ?
Ons doel is om samen met andere sport- en beweegaanbieders van de Oude Wijken een prachtige sportwijk te maken. Een wijk waarin iedereen, jong en oud, elkaar op een laagdrempelige manier kan ontmoeten om te sporten en bewegen en waar aandacht is voor gezonde voeding. Ook willen we met de wijkvernieuwing en de Regiodeal Groningen Noord een plek creëren waar sport, bewegen, ontmoeten en gezondheid bij elkaar komen: een ‘open club’ voor en door de wijk. In deze ‘open club’ komen de ambities en doelen die vastgelegd zijn in de wijkvernieuwingsplannen en de Regiodeal samen. Zo ontstaan kansen om overstijgende interventies uit te voeren op het gebied van onder andere gezondheid, leefomgeving, veiligheid, onderwijs, werkgelegenheid en participatie.

Enkele voorbeelden van wat wij doen:

 • Actielijnen uit het Gronings Sportakkoord, de wijkvernieuwing en de Regiodeal werken we uit en verbinden we met elkaar om tot overstijgende interventies te komen.
 • Als ‘open club’ voor de buurt ondersteunen wij initiatieven op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en bieden we ruimte aan initiatieven in de wijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor ontmoeten. Dit kunnen ontmoetingen zijn van buurtbewoners, wijkgerelateerde organisaties of sport- en beweegaanbieders uit de wijk.
 • Wij zetten in op werk in de wijk. Dit betekent dat we mogelijkheden zien en benutten om vrijwilligers uit de wijk te betrekken bij de ‘open club’. Ook zien we mogelijkheden voor het creëren van vrijwilligerswerk en participatiebanen (al dan niet betaald). Te denken valt aan beheer van gebouwen, schoonmaakwerk en vrijwilligerswerk voor sportverenigingen.
 • Wij dragen bij aan prettig en veilig samenleven door samen met sportaanbieders, zorgprofessionals, scholen en het WIJ-team een passend aanbod te ontwikkelen om probleemgedrag onder jongeren (en ouderen) te verminderen en voor bewustwording te zorgen. Voorbeelden zijn Kickstart Fight Academy Groningen, weerbaarheidstrainingen en Mental Core.
 • Voor kwetsbare jongeren die geen aansluiting kunnen vinden bij het reguliere sportaanbod creëren we samen met wijkaanbieders passend aanbod.


VOOR WIE?

Wij doen dit alles voor en samen met:

 • bewoners van met name De Hoogte, de Indische Buurt en de Korreweg (met extra aandacht voor kwetsbare groepen);
 • zorg- en beweegaanbieders in de wijk;
 • vrijwilligers, organisaties, instellingen, stichtingen en verenigingen die hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk (of het nu gaat om gezondheid, participatie, werk en inkomen, duurzaamheid of onderwijs).

Om alle initiatieven van en voor de wijk te kunnen verbinden, zijn plekken nodig waar ontmoeten, sport, bewegen en gezonde voeding samenkomen. SportCentrum Noord is een van deze plekken. Een plek waar wijkbewoners dagelijks terechtkunnen bij aanbieders op het gebied van sport, welzijn en gezondheid. Waar scholen gebruik kunnen maken van de faciliteiten en het aanbod op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Waar ouderen terechtkunnen voor valpreventie en weerbaarheid. En waar kwetsbare jongeren zich welkom voelen.

ONZE AANPAK
Er gebeurt al veel in de Oude Wijken en wij beginnen zeker niet vanaf nul. We haken aan bij sport- en beweegaanbod dat al bestaat of in ontwikkeling is en gaan op zoek naar partners die dit willen uitbreiden. De vraag vanuit de wijk is leidend, aangevuld met signalen die professionals opvangen. Voor De Hoogte, de Indische Buurt en de Korreweg zijn 3 kernthema’s te benoemen:

 • Weerbaarheid & bewustwording
 • Bewust bewegen (0 tot 4-jarigen)
 • Kwetsbare kinderen (lichamelijk en geestelijk)

Samen met partners willen wij deze thema’s verder uitwerken en aanvullen. We hebben vanwege de coronamaatregelen echter nog geen gelegenheid gehad om een gezamenlijke kick-off bijeenkomst te organiseren. Daarom organiseren we op korte termijn (hopelijk eind december/begin januari) op een veilige manier 3 sessies om partners te informeren, enthousiasmeren en betrekken bij de verdere uitvoering van het project Sportwijk Oude Wijken. Want alleen samen krijgen wij de wijk en haar bewoners blijvend in beweging!

MEER WETEN?
Meer weten over Sportwijk Oude Wijken en/of onze activiteiten? Neem dan contact op met Agnes Groen via e-mail.

Sportwijk Oude Wijken