Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Beter Benutten

Wat houdt Beter Benutten in?

Beter Benutten is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020. De focus van de opdracht is om te bekijken hoe we structurele oplossingen kunnen vinden voor de huidige, en binnen afzienbare termijn te verwachten, knelpunten tussen beschikbaarheid van en vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. Samen met de sportverenigingen willen we dit oppakken. Met elkaar willen we de problematiek en mogelijkheden verkennen en inzicht verkrijgen.

Begin 2017 is er een start gemaakt met het project. Het Mulier-rapport, dat de Groningse accommodatiebehoefte voor 2016-2030 heeft geïnventariseerd, heeft in kaart gebracht wat de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties is, nu en in de toekomst. Aan de hand van de meest in het oog springende knelpunten zijn, samen met een samengestelde expertgroep, oplossingsrichtingen bedacht. Dit heeft geresulteerd in een concept plan van aanpak die in september 2018 is afgerond. Naar aanleiding van dit plan van aanpak is de conclusie getrokken dat het een voorwaarde is dat er eerst een uitgebreide (probleem)analyse wordt gemaakt met betrekking tot de binnen- en buitensport. Samen met de sportverenigingen willen we dit oppakken.

Analyse
Er wordt de komende drie maanden een uitgebreide (probleem)analyse gemaakt met betrekking tot de binnen- en buitensport, waarbij de beschikbaarheid van en de vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties tegenover elkaar wordt gezet en de knelpunten inzichtelijk worden. Op basis van deze analyse kan er vervolgens in gezamenlijkheid met de stakeholders gekeken worden of de reeds voorgestelde oplossingsrichtingen uit het plan van aanpak passend zijn, dan wel aangepast en/of aangevuld dienen te worden.

Sportkoepel Groningen

De Groninger Sportkoepel is betrokken bij het project. De Groninger Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en maakt onderdeel uit van de expertgroep Beter Benutten. De gemeente informeert de Sportkoepel en zal in een later stadium de Sportkoepel als gesprekspartner gebruiken bij de totstandkoming van oplossingsrichtingen.

Contact

Wij gaan als gemeente de sportclubs actief benaderen om een zo compleet mogelijke analyse te maken. Wil je desondanks alvast meer weten over Beter Benutten, neem dan contact op met de afdeling Sport050 van de Gemeente Groningen via info@sport050.nl.