Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Beter Benutten

Wat houdt Beter Benutten in?

Beter Benutten is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020. De focus van de opdracht is om te bekijken hoe we structurele oplossingen kunnen vinden voor de huidige, en binnen afzienbare termijn te verwachten, knelpunten tussen beschikbaarheid van en vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. Samen met de sportverenigingen willen we dit oppakken. Met elkaar willen we de problematiek en mogelijkheden verkennen en inzicht verkrijgen.

Begin 2017 is er een start gemaakt met het project. Het Mulier-rapport, dat de Groningse accommodatiebehoefte voor 2016-2030 heeft geïnventariseerd, heeft in kaart gebracht wat de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties is, nu en in de toekomst. Aan de hand van de meest in het oog springende knelpunten zijn, samen met een samengestelde expertgroep, oplossingsrichtingen bedacht. Dit heeft geresulteerd in een concept plan van aanpak die in september 2018 is afgerond. Naar aanleiding van dit plan van aanpak is de conclusie getrokken dat het een voorwaarde is dat er eerst een uitgebreide (probleem)analyse wordt gemaakt met betrekking tot de binnen- en buitensport.

Probleemanalyse
Vanaf begin 2019 is een analyse uitgevoerd met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties in Groningen. Daarnaast is er een benchmark gedaan om te kijken hoe andere gemeenten met dit vraagstuk om gaan. Op basis van de resultaten uit de analyse, de bevindingen van de benchmark en de terugkoppeling vanuit de expertgroep is er een Uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 opgesteld.

Sportkoepel Groningen

De Groninger Sportkoepel is betrokken bij het project. De Groninger Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en maakt onderdeel uit van de expertgroep Beter Benutten. De gemeente informeert de Sportkoepel en gebruikt de Sportkoepel als gesprekspartner bij de totstandkoming van oplossingsrichtingen en het uitvoeringsplan.

Contact

Wil je meer weten over Beter Benutten, neem dan contact op met de afdeling Sport050 van de Gemeente Groningen via info@sport050.nl.

Downloads

Raadsbrief Beter Benutten 03-04-2019