Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Beter Benutten

Wat houdt Beter Benutten in?

Beter Benutten is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020. De focus van de opdracht is om te bekijken hoe we structurele oplossingen kunnen vinden voor de huidige, en binnen afzienbare termijn te verwachten, knelpunten tussen beschikbaarheid van en vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. De Groninger Sportkoepel is betrokken bij het project en maakt onderdeel uit van de expertgroep Beter Benutten. Het Uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 gaan we als pilot voor het nieuwe seizoen implementeren. Dat wil zeggen dat bij de roostering van sportaccommodaties met nieuwe uitgangspunten wordt gewerkt. Het gaat hier om de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunten binnensport

De indeling en verhuur van de sporthallen en gymzalen wordt gedaan door Sport050. Vanaf het seizoen 2019-2020 wordt de indeling gemaakt op basis van onderstaande uitgangspunten:

 • Verhuur hele sporthal, niet meer 1/2 en 1/3
 • 1/3, 2/3 of 1/2 gebruik junioren in gymzalen*
 • Verhuur aaneengesloten blokken (per uur)**
 • Senioren ook in de avonden (22.00-23.00 uur)
 • Trainingen door de week tussen 15.30-23.00 uur
 • Wedstrijden in weekend tussen 8.00-23.00 uur

*Er komt een overzicht met sporten (aard van sport/ leeftijdscategorie) waarvan de training in een gymzaal kan plaatsvinden en waar dit enkel en alleen in een sporthal kan in verband met sporttechnische redenen.

**Er wordt in overleg met de sportbonden en sportverenigingen gekeken of er in gezamenlijkheid een indeling kan worden gemaakt, waarbij er sprake is van bloktijden (avonden) en verhuur van hele sporthallen.

Uitgangspunten buitensport

De verhuur van de sportparken verloopt via Sport050 en indeling wordt door de sportverenigingen in onderling overleg gedaan. Vanaf het seizoen 2019-2020 worden onderstaande uitgangspunten nadrukkelijk aan de sportparken en sportverenigingen meegegeven:

 • Trainingen tot 23.00 uur
 • Wedstrijden tussen 8.00-20.00 uur*
 • Senioren vooral in de avonden
 • Uitruil andere sportparken**

*Er wordt in overleg met de KNVB gekeken naar de mogelijkheid om langer door te spelen op zaterdag en het spelen op andere competitiedagen wordt verkend.

**Er komt een overzicht met alle sportparken die tegen de grenzen van de capaciteit aan zitten, zodat er inzicht komt in de capaciteit en duidelijk wordt waar (geen) ruimte is op de sportparken. De kleedkamernorm wordt hierin ook nader onderzocht. 

Proces inroosteren binnensport

Het hele proces van inroosteren voor het seizoen 2019-2020 heeft wat meer tijd in beslag genomen dan verwacht, waardoor de conceptroosters voor de binnensport pas begin juli zijn verstuurd. Dit heeft te maken met het volgende proces. In april hebben we alle sportverenigingen per brief geïnformeerd over Beter Benutten en de uitgangspunten met betrekking tot inroosteren. Begin mei is de brief aan de verenigingen verstuurd om de aanvraag voor het nieuwe seizoen kenbaar te maken. Op basis hiervan zijn de planners aan de slag gegaan met de inroostering van de sporthallen en gymzalen. In de tussentijd hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden om in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen. Dit waren gesprekken met een aantal sportbonden (KNVB, Nevobo en NBB), individuele sportverenigingen en niet gemeentelijke sportaccommodaties, zoals Gomarus college en Alfa College Sportcentrum.

Naar aanleiding van de aanvragen waren de eerste bevindingen als volgt:

 • Alle aanvragen waren, op één vereniging na, op tijd aangeleverd.
 • Aanvragen van 1/3 hal, waarbij 2/3 wordt verhuurd door een andere gebruiker, gaan we toch toestaan. Het doel is namelijk efficiënt gebruik van de sporthal. Op deze manier is de hal compleet bezet. Hierover gaan wij afspraken maken met de partijen die samen een hal gebruiken.
 • Blokken van 1½ uur staan we toch toe, mits deze aansluitend gepland kunnen worden. Er dienen dus geen gaten in het rooster te ontstaan. Ook hier worden afspraken over gemaakt.
 • In de aanvragen wordt het jeugdgebruik niet altijd inzichtelijk. Hierdoor is het lastig om te bepalen of bepaalde uren ook in gymzalen kunnen worden geplaatst.

Bij het inroosteren is daarnaast zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met de wensen van alle afzonderlijke sportverenigingen, de specifieke tak van sport en de geschiktheid van de sportaccommodaties, het gebruik van alle beschikbare uren (ook 22.00-23.00 uur) en het clusteren van uren door te werken met blokken (waardoor er geen gaten in de roosters ontstaan). Dat neemt niet weg dat niet alle sportverenigingen daadwerkelijk hetgeen hebben gekregen wat ze hadden aangevraagd en dus ook niet altijd tevreden zullen zijn. De pilot zorgt er echter wel voor dat we in gezamenlijkheid zoveel mogelijk op zoek zijn gegaan naar oplossingen, zoals:

 • Meerdere gebruikers in één hal die dit onderling regelen en afstemmen.
 • Sportverenigingen die 1/3 hal nodig hebben bij elkaar brengen en samen zorgen voor de bezetting van een hele sporthal.
 • Uitwijken naar andere sporthallen.
 • Werken met blokken waarbinnen gerouleerd wordt, zodat iedereen bijvoorbeeld een keer moet trainen van 22.00-23.00 uur.

Nieuw capaciteitsonderzoek 2019

Het Uitvoeringsplan Beter Benutten heeft betrekking op de huidige situatie in de gemeente Groningen. De toekomstige behoeften en ontwikkelingen zijn hier niet in meegenomen, aangezien dit verder gaat dan een analyse en een capaciteitsonderzoek betreft. In 2016 is er een capaciteitsonderzoek uitgevoerd. Normaliter zou dit onderzoek in 2020 herhaald worden. Vanwege het project Beter Benutten en de gemeentelijke herindeling, is besloten het capaciteitsonderzoek in 2019 uit te voeren. De bevindingen van de pilot en het capaciteitsonderzoek kunnen dan in het voorjaar van 2020 bij elkaar gebracht worden. Inmiddels hebben we hiervoor een klankbordgroep geformeerd en in gezamenlijkheid zijn we tot een opdracht gekomen. Het onderzoeksbureau Drijver en Partners gaat dit capaciteitsonderzoek uitvoeren. In dit onderzoek worden uiteraard de gebruikers ook meegenomen. In september wordt duidelijk wanneer op welke manier dit zal plaatsvinden. Uw medewerking aan dit onderzoek wordt op prijs gesteld!

Sportkoepel Groningen

De Groninger Sportkoepel is betrokken bij het project. De Groninger Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en maakt onderdeel uit van de expertgroep Beter Benutten. De gemeente informeert de Sportkoepel en gebruikt de Sportkoepel als gesprekspartner bij de totstandkoming van oplossingsrichtingen en het uitvoeringsplan.

Contact

Wil je meer weten over Beter Benutten, neem dan contact op met de afdeling Sport050 van de Gemeente Groningen via info@sport050.nl.

Downloads

Raadsbrief Beter Benutten 03-04-2019

Uitvoeringsplan Beter Benutten 2019