Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Vervolg Gelijk Speelveld buitensportclubs

Vervolg Gelijk Speelveld buitensportclubs

Begin november bereikten de Sportkoepel en de gemeente overeenstemming over de inrichting van het project ‘Gelijk Speelveld’. Het doel van dit project is een gelijke behandeling van alle buitensportverenigingen. Het gaat daarbij om het betalen van de eigenaarslasten en om vergoedingen waar verenigingen wel of geen recht op hebben. Wat betreft eigendom van gebouwen hebben verenigingen hun keuze kenbaar gemaakt voor het eigenaarschap van het gebouw of het betalen van huur.

Nu de overeenstemming met de Sportkoepel Groningen is bereikt, gaat de gemeente over tot het formaliseren van de eigendomssituaties van gebouwen. Met een aantal verenigingen heeft zij inmiddels vervolggesprekken gevoerd om afspraken te maken over het vervolgtraject. Op basis van die gesprekken worden de overeenkomsten specifiek gemaakt voor die verenigingen. De nutsvoorzieningen spelen hierbij ook een rol. Op dit moment inventariseert de gemeente de situaties op de sportparken. Op basis hiervan kunnen verenigingen en gemeente afspraken maken over het onderhoud van installaties. Dit is met name van belang wanneer zowel de gemeente als de vereniging met haar gebouw(deel) is aangesloten op één installatie. Daarnaast kijkt de gemeente naar de wijze waarop nutsvoorzieningen worden doorberekend aan gebruikers. Dit doet zij in het kader van het project ‘Doorbelasten nutsvoorzieningen’, wat onlangs is gestart.

Het formaliseren van de eigendomssituatie met het sluiten van de bijbehorende overeenkomsten wordt gefaseerd uitgevoerd. Op het moment dat de gemeente over gaat tot het specifiek maken van documenten voor een vereniging neemt zij daarmee contact op. Om de keuze van het eigendom te formaliseren is het van belang dat dit wordt of inmiddels is bekrachtigd tijdens een Algemene Leden Vergadering van de vereniging. Dit besluit en de statuten van de vereniging zijn nodig om het eigenaarschap, middels recht van opstal, definitief te regelen via de notaris. Uitgangspunt is om dit voor 1 juni 2018 te regelen.

Meer over het project Gelijk Speelveld vind je hier.