Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Gemeentebegroting 2020: Wat betekent dit voor sport?

Gemeentebegroting 2020: Wat betekent dit voor sport?

Het college van B&W heeft op 15 oktober jongstleden de begroting voor 2020 vastgesteld. De gemeente Groningen wordt -net als veel andere gemeenten- geconfronteerd met financiële tegenvallers. Burgers en instellingen/organisaties zullen hier in meer of mindere mate last van hebben. Dit geldt ook voor de sport(verenigingen). Daarom willen wij u zelf informeren over de bezuinigingen in de sport. De begroting is aangeboden aan de raad, die op 13 november een besluit neemt over de begroting.

Voor de periode 2020 – 2023 werken een aantal bezuinigingsmaatregelen door in de beschikbare middelen voor sport. Bij het maken van noodzakelijke keuzes is het uitgangspunt  geweest dat we bestaande voorzieningen in stand houden. Ook vinden wij het belangrijk om nieuwe investeringen in sportaccommodaties te blijven doen. Daarnaast blijft het stimuleren van de jeugd een belangrijk speerpunt.

Kunstgrasvelden
Dit betekent dat we er voor kiezen om de afschrijvingstermijn van kunstgrasvelden met een jaar te verlengen van 11 naar 12 jaar. Op basis van de keuringen voor de vervanging van de kunstgrasvelden en de snelle ontwikkeling van kwalitatief betere kunstgrasmatten, kunnen we concluderen dat de levensduur van de velden langer is geworden. Een steekproef onder een aantal andere gemeenten over de afschrijvingstermijnen wijst uit dat een afschrijvingstermijn van 12 jaar past binnen de bandbreedte die andere gemeenten hanteren.

Trainingsveldkorting
De natuurgrasvelden zijn regelmatig onbespeelbaar door een combinatie van intensief gebruik en weersomstandigheden. De laatste jaren hebben we sterk ingezet in de omzetting van natuurgras naar kunstgras, waardoor een tegemoetkoming in veel gevallen niet meer van toepassing is. De trainingsveldkorting komt daarom vanaf het seizoen 2020/2021 te vervallen. Hierbij geldt een uitzondering voor sportaccommodaties waar geen kunstgras beschikbaar is.

Co-investeringsfonds
Een deel van de incidentele middelen uit het co-investeringsfonds moeten we inzetten om de bezuinigingsopgave te kunnen realiseren. We kiezen er daarbij uitdrukkelijk voor om de cofinanciering (subsidies) aan sportverenigingen volledig te behouden. De structurele middelen blijven bestaan voor investeringen.

Verenigingsondersteuning
Voor de verenigingsondersteuning, op dit moment uitgevoerd door het Huis voor de Sport Groningen, zijn voor 2020 nog middelen beschikbaar, daarna niet meer. We gaan samen met partners op zoek naar andere vormen die bijdragen aan verenigingsondersteuning.

Bslim
Het basisprogramma van Bslim (Jeugd in Beweging) wordt gecontinueerd. Voor het uitbreidingsprogramma van de brede regeling combinatiefuncties stellen we minder middelen beschikbaar dan we hadden beoogd, maar blijven we nog steeds intensiveren. Hierbij zetten we sterk in op kwetsbare groepen en op wijken. We zoeken daarbij nieuwe manieren van cofinanciering.

Subsidie topsportevenementen
Vanaf 2021 zijn er minder middelen beschikbaar voor de subsidiëring van topsportevenementen. We gaan kijken hoe we het toekenningsbeleid anders kunnen invullen.

Meer weten over de gemeentebegroting 2020? Lees verder op de website van de gemeente Groningen: https://groningen.begroting-2020.nl