Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Gemeentebegroting 2020 vastgesteld: Wat betekent dit voor sport?

Gemeentebegroting 2020 vastgesteld: Wat betekent dit voor sport?

De Gemeenteraad heeft op 13 november jongstleden de begroting voor 2020 vastgesteld. De gemeente Groningen wordt -net als veel andere gemeenten- geconfronteerd met bezuinigingen. Burgers en instellingen/organisaties zullen hier in meer of mindere mate last van hebben. Dit geldt ook voor de sport(verenigingen).

Voor de periode 2020 – 2023 werken een aantal bezuinigingsmaatregelen door in de beschikbare middelen voor sport. Bij het maken van noodzakelijke keuzes is het uitgangspunt geweest dat we bestaande voorzieningen in stand houden. Ook vinden wij het belangrijk om nieuwe investeringen in sportaccommodaties te blijven doen. Daarnaast blijft het stimuleren van de jeugd een belangrijk speerpunt. De volgende bezuinigingsvoorstellen in de sport zijn door de raad vastgesteld;

Kunstgrasvelden
De afschrijvingstermijn van kunstgrasvelden wordt met een jaar te verlengd van 11 naar 12 jaar. Op basis van de keuringen voor de vervanging van de kunstgrasvelden en de snelle ontwikkeling van kwalitatief betere kunstgrasmatten, kunnen we concluderen dat de levensduur van de velden langer is geworden. Een steekproef onder een aantal andere gemeenten over de afschrijvingstermijnen wijst uit dat een afschrijvingstermijn van 12 jaar past binnen de bandbreedte die andere gemeenten hanteren.

Trainingsveldkorting
De natuurgrasvelden waren in het verleden regelmatig onbespeelbaar door een combinatie van intensief gebruik en weersomstandigheden. Hierdoor konden vele trainingen niet doorgaan. Om dit te compenseren is ca. 20 jaar geleden de trainingsveldkorting in het leven geroepen. Vanaf 2001 hebben we sterk ingezet in de omzetting van natuurgras naar kunstgras (51 kunstgrasvelden). De trainingen vinden zoveel mogelijk plaats op deze kunstgrasvelden waardoor de overgebleven natuurgrasvelden minder intensief belast worden en er nagenoeg geen trainingen meer hoeven worden afgelast. Hierdoor is er op een enkel park na, geen grondslag meer voor deze trainingsveldkorting. De door het B&W voorgestelde afschaffen van de trainingsveldkorting wordt één jaar uitgesteld en zal ingaan per seizoen 2021/2022.

Co-investeringsfonds
Een deel van de incidentele middelen uit het co-investeringsfonds moeten we inzetten om de bezuinigingsopgave te kunnen realiseren. We kiezen er daarbij uitdrukkelijk voor om de cofinanciering (subsidies) aan sportverenigingen volledig te behouden. Ook de structurele middelen blijven bestaan voor investeringen.

Verenigingsondersteuning
Voor de verenigingsondersteuning, op dit moment uitgevoerd door het Huis voor de Sport Groningen, zijn voor 2020 nog middelen beschikbaar, daarna niet meer. We gaan samen met partners op zoek naar andere vormen die bijdragen aan verenigingsondersteuning.

Bslim
Het basisprogramma van Bslim (Jeugd in Beweging) wordt gecontinueerd. Maar we willen uitbreiden naar Haren en Ten Boer. Voor het uitbreidingsprogramma van de brede regeling combinatiefuncties stellen we minder middelen beschikbaar dan we hadden beoogd, maar blijven we nog steeds intensiveren. Hierbij zetten we sterk in op kwetsbare groepen en op wijken. We zoeken daarbij nieuwe manieren van cofinanciering.

Subsidie topsportevenementen
Vanaf 2021 zijn er minder middelen beschikbaar voor de subsidiëring van topsportevenementen. We gaan kijken hoe we het toekenningsbeleid anders kunnen invullen.

De gemeente gaat met de Sportkoepel in gesprek om te onderzoeken of er ook een andere manier is om de taakstelling binnen de sporttarievenstructuur te dekken. Dit ook in samenhang met de harmonisatie van de sporttarieven. We gaan niet opnieuw naar de volledige sportbegroting kijken. Het College van B&W wil al zijn inwoners zoveel mogelijk de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten en zo hun gezondheid te bevorderen. Dat betekent dat het een laagdrempelige voorziening moet blijven en dat is ook het uitgangspunt in deze gesprekken.

Meer weten over de gemeentebegroting 2020? Lees verder op de website van de gemeente Groningen: https://groningen.begroting-2020.nl