Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Compensatieregeling corona voor huur sportaccommodaties

Compensatieregeling corona voor huur sportaccommodaties

Het college van B&W wil, vooruitlopend op een nieuw steunpakket vanuit het Rijk, sportclubs tegemoetkomen door nu al de huur kwijt te schelden voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 van niet gebruikte uren. Door corona is er door veel sportverenigingen de afgelopen maanden niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de gemeentelijke sportvoorzieningen.

Wethouder sport Inge Jongman: ‘Wij willen onze sportclubs zo veel mogelijk en zo goed mogelijk steunen. Wij hebben signalen ontvangen dat verenigingen het moeilijk hebben. Hiervoor hebben wij al het corona Sportloket geopend. Hier kunnen clubs zich melden met financiële problemen. Daarnaast wordt vanuit het Rijk gewerkt aan een nieuw steunpakket voor de sportsector, een vervolg op de regeling voor gederfde huurinkomsten. Hier willen wij echter niet op wachten. Sportverenigingen en organisaties vervullen een belangrijke functie in onze maatschappij en wij willen naast hen staan in deze moeilijke periode.’

Maatwerk
Het college heeft een voorstel opgesteld voor een compensatieregeling voor de huur van sportverenigingen. Gezamenlijk wordt met de sportverenigingen in kaart gebracht in hoeverre gebruik is gemaakt van een voorziening om dit vervolgens in het tarief te verwerken. Hiervoor wordt maatwerk geleverd maar in de praktijk gaat dit voor in ieder geval de meeste verenigingen leiden tot een restitutie van een reeds betaald bedrag.

Uniform uitvoerbaar
In tegenstelling tot de situatie in maart 2020 zijn de maatregelen vanaf oktober verschillende keren kort op elkaar gewijzigd. Dit maakt het moeilijk en bewerkelijk om de precieze consequenties voor elke verandering te bepalen. Het college kiest daarom voor een methodiek die uniform uitvoerbaar is. Dit geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. De huurcompensatie is van toepassing op de amateurgebruikers van de buitensport, binnensport, zwembaden en ijsbanen.

Communicatie
Sport050 gaat alle sportverenigingen en sportbonden informeren over de voorgestelde compensatiemaatregelen. Samen met de verenigingen wordt het reële gebruik in beeld gebracht en verwerkt. Het seizoenstarief voor de desbetreffende verenigingen wordt vervolgens verder uitgewerkt.

Lees meer over het Coronavirus en sport op onze Coronapagina