Sport050
Informatie
Gronings Sportakkoord

"Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan op eigen niveau met plezier sporten en bewegen."


Bovenstaande zin is de ambitie van het Gronings Sportakkoord. Dit akkoord is in de 2e helft van 2019 tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking: meer dan 100 personen van onder andere sport- en beweegorganisaties, lokale sportverenigingen, kennisinstellingen, zorgorganisaties en belangengroepen hebben input geleverd. Zo is tegelijkertijd een nieuw netwerk ontstaan op het gebied van sport en bewegen, dat zorgt voor een goede uitvoering van het akkoord.

Gedurende de looptijd van sportakkoord zijn er een groot aantal mooie initiatieven ontstaan die aansluiten bij de ambitie van het Gronings sportakkoord. Meer hierover kan je lezen in de speciale Gronings sportakkoord editie van het Sport050 magazine.

Sportakkoord 2
In het voorjaar van 2023 is het sportakkoord herijkt, met het ingaan van de regeling Sportakkoord 2 zijn de spelregels vanuit de overheid ook enigszins veranderd. Zo zijn er een aantal kaders opgesteld, de activiteiten die vanuit het sportakkoord gefinancierd worden dienen bij te dragen aan de volgende zaken: Het fundament op orde, Een groter bereik, Meer (zichtbare) betekenis.

Met de inbreng van een groot aantal betrokken partners hebben we de richting voor de uitvoering van het Gronings Sportakkoord II in de periode 2023 – 2026 vastgesteld. We maken daarbij onderscheid in drie manieren waarop we de beschikbare middelen willen inzetten:

Sportwijken:
Een ‘Sportwijk’ is geen nieuwe organisatie, maar een community die anderen in beweging brengt. Professionals brengen bestaand aanbod onder de aandacht en helpen om nieuwe sporten en beweegmomenten te creëren vanuit de behoefte uit de wijk. Bestaande sportaanbieders, wijkorganisaties en welzijnsorganisaties werken nauwer en efficiënter samen om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en/of bewegen en sporten als middel te gebruiken om aan andere maatschappelijke doelen te werken. Samen bewegen biedt ook veel kansen om te werken aan sociale cohesie, leefbaarheid, leefstijl en eenzaamheid, we kunnen dan ook wel spreken van ‘beweeg- en leefstijlcommunities’. In deze communities werken verschillende professionals met elkaar samen, bijvoorbeeld: sportparkmanager, verenigingsondersteuner, sportclubs, commerciële sportaanbieder, fysiotherapeuten, buurtopbouwwerker, JOGG-regisseur, etc. We zetten ons in voor het continueren van het ‘sportwijken-concept’. We willen Beijum Beweegt en Sportcentrum Noord (Oude Wijken) behouden, maar daarnaast verkennen we ook het opzetten van communities in bijvoorbeeld Lewenborg, Ten Boer en Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk (SPT).

Proeftuinen:
Projecten met succespotentie krijgen de kans om in de praktijk uitgerold te worden en hun meerwaarde aan te tonen. Met als doel dat ze na 1 tot 2 jaar zelfstandig verder kunnen. Deze “proeftuin-projecten” kunnen betrekken hebben op meerdere themalijnen.

  • Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)
  • Sociaal veilige sport (voorheen: Positieve sportcultuur)
  • Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders)\
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)
  • Maatschappelijke waarde van topsport (voorheen: Topsport die inspireert)


Kortlopende initiatieven
:
Losse initiatieven die vanuit betrokken sportclubs en/of inwoners zich aandienen. Dit zijn veelal projecten of activiteiten met een korte looptijd, maar die wel veel waarde hebben voor de inwoners van onze gemeente en een aanvulling zijn op bestaand aanbod. Het gaat om een eenmalige bijdrage voor deze projecten of activiteiten.

We toetsen de aanvragen voor sportwijken, proeftuinen en kortlopende initiatieven aan een beoordelingskader waarbij we ook rekening houden met de doelstellingen ten aanzien van andere projecten en programma’s in de wijken en proberen we slim en efficiënt samen te werken op wijkniveau. We kijken daarbij vooral waar er verschil gemaakt kan worden in wijken en waar meerdere organisaties enthousiast worden van een plan. Het beoordelingskader is daarom ook geen dichtgetimmerd kader.

Een aanvraag indienen
Wanneer je een aanvraag in wil dienen voor financiering vanuit het sportakkoord dan kan dat door het aanvraagformulier in te vullen. Stuur dit samen met een (beknopt) projectplan en goed uitgewerkte begroting naar de coördinator van het Gronings Sportakkoord: Edith Frijlink. De aanvraag zal worden beoordeeld door de kopgroep van het Gronings Sportakkoord, die ongeveer eens per twee maanden samenkomt.

Contact
Voor het indienen van een aanvraag of voor het stellen van vragen kan per e-mail contact opgenomen worden met Edith Frijlink, coördinator van het Gronings Sportakkoord. Dat kan via e-mail.

Gronings Sportakkoord ondertekening