Privacyverklaring

Op deze pagina geven we uitleg hoe we als Sport050 van de Gemeente Groningen, omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst op onze sites.

De gemeente Groningen maakt veel gebruik van persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke taken. De gemeente werkt steeds meer digitaal. Daardoor wordt de dienstverlening van de gemeente sneller, eenvoudiger en kwalitatief beter. De gemeente gaat op een zorgvuldige manier om met persoonsgegevens. De gemeente vindt het belangrijk om u te informeren welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarom zij dat doet, en op welke wijze zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Wettelijke grondslag en doel voor de verwerking
De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel worden verzameld en verwerkt. De gemeente mag persoonsgegevens alleen verwerken als de wet het toelaat.

Niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk
De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt. Op die manier wordt voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken inwoner zoveel mogelijk beperkt.

Bewaartermijn
Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de wettelijke taken goed uit te kunnen oefenen, of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Hierbij volgt de gemeente de diverse wetten waarin dit is geregeld, zoals de Archiefwet. Voor medische gegevens is dit geregeld de Jeugdwet.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van de persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met anderen
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet, en worden door de gemeente gecontroleerd.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokken burgers moet in verhouding zijn tot het doel dat de gemeente heeft.
Rechten op inzage, correctie en verwijdering. Als betrokkene hebt u het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht om data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming
Soms is uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als dat het geval is vraagt de gemeente uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. De gemeente legt uit hoe u dit kunt doen.

Profiling
De gemeente maakt onder strikte voorwaarden gebruik van profiling. Profiling is een vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegeven, waarbij aan de hand van gegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd. De gemeente doet dit om de kwaliteit van haar dienstverlening en uitvoering van haar taken te verbeteren. U leest er meer over in het privacybeleid van de gemeente Groningen.

Register van verwerkingen
Alle persoonsgegevens die de gemeente verwerkt zijn opgenomen in het register van verwerkingen. Voor inzage in het register, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming

Nieuwsbrieven
We sturen gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van de producten die je gebruikt of hebt gekocht Je kunt je zelf altijd uitschrijven bij iedere nieuwsbrief en ook zelf je interesses ieder moment aanpassen. 

Contact
Sport050 Gemeente Groningen
Kardingerplein 1
9735 AA Groningen
0503676767 (optie 2)
info@sport050.nl

Gezin ijshal