Sport050
Nieuws
Masterplan (door)ontwikkeling Sportvoorzieningen 2037

Masterplan (door)ontwikkeling Sportvoorzieningen 2037

De gemeente Groningen groeit. Het aantal inwoners en woningen neemt de komende jaren toe. Dit betekent dat de vraag naar beschikbare capaciteit aan sport- en beweegvoorzieningen ook toeneemt. We willen sportvoorzieningen laten meegroeien met de groei van de gemeente. Los van de groei van de gemeente hebben we de afgelopen periode ervaren dat het knelt binnen de beschikbare capaciteit. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterk verouderd sportareaal.

Tot nu toe werden vanuit verschillende beleidsterreinen ad-hoc middelen gezocht, nieuwe plannen gemaakt en gediscussieerd over het sportareaal van de gemeente. Met het ambitiedocument willen we een duidelijke integrale visie op de toekomst van onze sportvoorzieningen in de gemeente vastleggen tezamen met een gedegen planmatige uitwerking van deze visie. We richten hiermee onze blik niet alleen op nu, maar ook 15 jaar vooruit. Op basis van de ontwikkelingen in inwoneraantal, de veranderende behoefte naar sport en bewegen en de urgentie om onze sportvoorzieningen te verbeteren, geven we in het document onze ambities weer en wat de consequenties hiervan zijn voor onze sportvoorzieningen. We geven weer welke noodzakelijke opgaven er gemeente breed zijn ten aanzien van de uitbreiding, verbetering, vervanging en verduurzaming van onze sportvoorzieningen.

Twee fasen
Het ‘Masterplan (door)ontwikkeling Sportvoorzieningen 2037’ is een proces dat bestaat uit twee fasen waarbij het opstellen van een ‘Ambitiedocument (door)ontwikkeling Sportvoorzieningen’ de eerste stap is en de koers bepaalt voor de volgende fase, de uitvoeringsagenda. Het Masterplan (door)ontwikkeling Sportvoorzieningen 2037 geeft inzicht in de investeringsopgave tot en met 2037 en de gefaseerde uitvoering hiervan.

Wij richten ons op de periode tot en met 2037 omdat voor dit jaar onze bevolkingsprognoses zijn vastgesteld en de geraamde groei een belangrijk uitgangspunt is voor de opgaven waar onze sportvoorzieningen voor staan.

Sportplek Helperpark