Sport050
Informatie
Sociale Veiligheid in de sport

"Een sociaal veilige sport, dat vinden wij in de gemeente Groningen normaal!"

Het Groningse normaal. Vanaf 1 september 2024 is het vanzelfsprekend dat alle sportclubs in de gemeente Groningen preventieve maatregelen hebben genomen om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hebben alle sportclubs beleid geformuleerd hoe te handelen wanneer een sporter wel grensoverschrijdend gedrag ervaart op de sportclub. Een startpunt voor een leven lang met plezier sporten en bewegen en gezondere inwoners begint bij een sociaal veilig sportklimaat waarbij iedereen zich prettig voelt.

"Dit is geen vrijblijvendheid maar een plicht"

De Groningse normen, die de ondergrens voor sportclubs waar de gemeente een samenwerkingsrelatie mee heeft, zijn:

  • alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • alle besturen, trainers en begeleiders ondertekenen de (Groninger) Gedragscode sport
  • iedere vereniging of club heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld en maakt deze bekend onder haar leden
  • vrijwillige trainers /coaches volgen scholing / e-learning gericht op herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Praatplaat Sociale Veiligheid

In oktober 2023 zijn alle sportaanbieders in de gemeente Groningen geïnformeerd over de invoering van het Gronings normaal en hebben zij het Actieplan “sociale veiligheid binnen de Groningse sport” ontvangen. Hierin wordt uiteengezet op welke wijze de sociale veiligheid binnen de Groningse sport een impuls krijgt. Daarnaast hebben alle sportaanbieders in maart 2024 een brief ontvangen met een uitnodiging voor twee bijeenkomsten voor ondersteuning. Op dinsdag 26 maart (inspiratiesessie Sociale Veiligheid) en op zaterdag 6 april (Opleidingsdag Vertrouwenscontactpersoon).

Aanvullende informatie m.b.t. de Groningse normen:

Verklaring Omtrent Gedrag
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. De aanvrager krijgt alleen een VOG als er geen strafbaar feit is gepleegd dat belangrijk is voor de functie. Een VOG-verklaring biedt meer zekerheid. Door VOG’s te verplichten, geef je als sportaanbieder aan de leden, ouders en vrijwilligers het signaal af verantwoordelijkheid te nemen voor sociale veiligheid. De VOG-verplichting geldt voor alle trainers en begeleiders die werken met jeugd of andere kwetsbare doelgroepen.

Registratie VOG
Als sportaanbieder ben je verantwoordelijkheid voor registratie. Dit betekent dat er een VOG-administratie bijgehouden moet worden. Dat moet een overzicht zijn met wie de trainers en begeleiders zijn, voor wie een VOG is afgegeven, afgiftedatum en geldigheidsduur. De VOG verklaring blijft in eigendom van de aanvrager en de vereniging bewaart geen (digitale) kopie.

Aanvragen VOG
Voor het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers van sportaanbieders kan er gebruik gemaakt worden van de regeling gratis VOG. Bekijk het filmpje Regeling Gratis VOG hieronder of ga naar Gratis VOG hoe je toegang krijgt tot de regeling.

Sportaanbieders die in aanmerking willen komen voor deze gratis regeling kunnen hier, indien nodig, bij ondersteund worden via NOC*NSF of de sportregisseur.

Sportaanbieders die betaalde trainers in dienst hebben en/of inhuren kunnen voor deze mensen geen VOG aanvragen via de gratis regeling. In dat geval kan er een VOG aangevraagd worden via de gemeente.

De Groningse gedragscode
Stichting- en/of verenigingsbesturen hebben een voorbeeldrol in het uitdragen van sociale veiligheid binnen de Gronings sport. Met het ondertekenen van de Gedragscode voor bestuurders verklaren zij dat zij deze regels naleven en uitdragen.

Trainers, coaches en begeleiders die werken met jeugdige sporters (tot 18 jaar) en/of kwetsbare groepen worden bij hun aanstelling gevraagd de Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders te ondertekenen.

Vertrouwenscontactpersoon
Iedere sportaanbieder beschik over een Vertouwenscontactpersoon (VCP) die het eerste aanspreekpunt is voor leden wanneer er grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren.

Het is belangrijk dat het bekend is binnen de vereniging wie de VCP is en hoe deze persoon bereikt kan worden. Is er geen geschikte kandidaat binnen de vereniging te vinden, dan kan er mogelijk een geschikt persoon buiten de vereniging gevonden. Samenwerken met andere sportaanbieders kan hier een oplossing in zijn.

Het is raadzaam om een VCP aan te stellen die de opleiding tot VCP gevolgd heeft. Deze opleiding is voor deelnemers kosteloos te volgen. Bij voldoende belangstelling kan er een scholing in de gemeente Groningen georganiseerd worden.

De gemeente wil actieve VCP ‘ers graag ondersteunen in hun werk, bijvoorbeeld door het faciliteren van onderlinge ontmoetingen, bijscholingen etc.

Scholing herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
NOC*NSF biedt diverse (online) scholingen aan die trainers, coaches en begeleiders via de diverse modules bewust maakt van wat zij kunnen en zij leren herkennen wat er in de eigen sportomgeving gebeurt. Daarnaast is er een scholing ‘Een beetje opvoeder’ wordt uitgebreid stil gestaan bij pedagogische en didactische aspecten van een training waar trainer-coaches mee te maken krijgen.

De meeste e-learnings zijn kosteloos en indien dit niet het geval is zal het Gronings Sportakkoord de kosten dekken.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Edith Frijlink, Sportregisseur Sociale Veiligheid. Dat kan via: sociaalveiligesport@groningen.nl.