Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Sportbeleid in Groningen

Hier vind je allerlei informatie over het sportbeleid van de gemeente Groningen.

Sport- en beweegvisie 2021+

De gemeente Groningen vindt dat sport en bewegen een belangrijke rol speelt in onze samenleving. Het draagt bij aan onze gezondheid, heeft een sterke sociale functie en speelt een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van onze inwoners. Met de nieuwe sport- en beweegvisie wil de gemeente nog meer inzetten op gelijke kansen voor alle inwoners om plezier te beleven in sport en bewegen en de kracht hiervan te ervaren.

Het nieuwe sport- en beweegbeleid verwoord in Sport- en beweegvisie 2021+ richt zich specifiek op het ontwikkelen van sportief kapitaal van jongs af aan én bij doelgroepen die sterk achterblijven in deelname. En daarbij richt de Sport- en beweegvisie zich op sporten en bewegen in de buurt.

Sportief kapitaal
Het ontwikkelen van bewegingsvaardigheid, zelfvertrouwen en het opdoen van positieve ervaringen, vormen samen met een stimulerende sociale omgeving de bouwstenen van ons sportief kapitaal. Vanuit het bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches en sportclubs wordt een belangrijke basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen. Mensen met veel sportief kapitaal zullen beter hun weg vinden in het sportlandschap en hierin iets ontdekken dat bij hun levensfase past. Goede faciliteiten, aanbod en begeleiding op school, in de buurt en bij sportclubs is hierbij essentieel. In de wijken willen wij samen met de partners verder bouwen aan een slimme aanpak en een sterke infrastructuur die het sportief kapitaal in onze gemeente kan vergroten.

De sport- en beweegvisie 2021+ vind je hier.

Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2021-2025

Het meerjarenprogramma geeft weer hoe we ervoor staan op het gebied van sport en bewegen en voor welke sportieve uitdagingen we staan. Op de lijst met sportiefste gemeenten van Nederland staat Groningen op de zevende plek. We werken met de vijfde sportbegroting van Nederland en zijn met 22,5 sportaccommodaties per 10.000 inwoners de enige grote stad in Nederland die boven het landelijk gemiddelde van 21,5 scoort. De wekelijkse sportdeelname en het verenigingslidmaatschap is in Groningen hoger dan in andere grote steden. En daarbij is de anders georganiseerde- en zelfgeorganiseerde sport in opkomst. Groningen beschikt over een uniek sportlandschap met een sterk verenigingsleven, met veel sportief ondernemerschap en met kennisinstellingen met veel expertise op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. Steeds meer samenwerking tussen deze partijen zou het mogelijk moeten maken om drempels weg te nemen bij de groep inwoners die nog niet meedoet in sport en bewegen.

Van ambitie naar actie
Niet ieder kind beschikt over een sterke mate van bewegingsvaardigheid, heeft zelfvertrouwen en beschikt over een stimulerende omgeving die hem of haar aanmoedigt om in beweging te komen. Sportief kapitaal wordt ontwikkeld thuis, tijdens het buitenspelen, op de kinderopvang, op school of bij de sportclub.Er zijn helaas ook sporters die negatieve ervaringen opdoen, of die afhaken omdat hun behoefte niet meer aansluit binnen hun huidige sport. Wethouder sport Inge Jongman: ‘Met elf actielijnen in dit programma willen wij samen met alle betrokkenen in het Groninger sportlandschap bouwen aan meer sportief kapitaal en zorgen dat iedere inwoner gelijke kansen heeft om de positieve kracht van sport en bewegen te ervaren.’

Nieuwe speerpunten
De gemeente, via Sport050, heeft een belangrijke faciliterende rol als het gaat om de aanleg en beheer van sport- en beweegfaciliteiten. We richten ons op het optimaal benutten van de huidige faciliteiten, maar ook op de groei van de stad en de veranderende vraag. Ook is er steeds meer aandacht voor het sport-, speel- en beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte. Daarnaast wordt al vele jaren het Bslim programma en regionale talentprogramma’s ondersteund om kinderen die een steuntje nodig hebben of zichzelf willen ontplooien, hiertoe mogelijkheid te bieden. Samen met de sportpraktijk wordt bekeken hoe we in Groningen nog beter drempels kunnen wegnemen bij doelgroepen die achterblijven in deelname. Er wordt ook gekeken hoe het sport- en beweegaanbod nog beter kan aansluiten op behoeften die continu in ontwikkeling zijn

Het volledige meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 is hier te lezen.

Handleiding openbare ruimte

De gemeente Groningen heeft een handleiding opgesteld die een praktisch hulpmiddel kan zijn voor ontwerp, activering en participatie in de openbare ruimte. Voor een aantrekkelijke, beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving. In dit document wordt ingegaan op vier hoofdthema’s: sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. Per thema worden elementen beschreven die een plek verbeteren. Aangevuld door inspiratiebeelden, richtlijnen en trends. Daarnaast zijn er nieuwe ideeën te vinden, tips voor participatie, co-creatie & activatie en Groene Routes. De handleiding hier is te downloaden.

Samenspeelplekken

De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij het landelijke Samenspeelnetwerk en heeft de Samenspeelbelofte ondertekend. Hiermee beloven we dat we de komende jaren minimaal drie samenspeelplekken binnen de gemeente realiseren. Een samenspeelplek is een speelplek waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Met de samenspeelbelofte willen we de inclusiviteit en toegankelijkheid van speel- en sportvoorzieningen verhogen en zichtbaar maken. Hiervoor is met onder andere de werkgroep Toegankelijkheid een checklist opgesteld voor Groningse Samenspeelplekken. Deze gebruiken we bij nieuwe ontwikkelingen rondom sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. In de checklist is onder andere opgenomen waar een samenspeelplek op beoordeeld wordt, waarbij deze niet aan alle onderdelen hoeft te voldoen om een goede en leuke samenspeelplek te zijn.

Binnen de gemeente Groningen zijn veel sport-, beweeg- en speelplekken. Spelen is leuk en leerzaam en is voor kinderen een essentieel onderdeel van een gezonde ontwikkeling. Door van jongs af aan samen te spelen, leren kinderen met en zonder beperking dat het volstrekt vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon mee doet. Veel speelplekken zijn echter niet altijd goed toegankelijk of ongeschikt voor kinderen met een beperking. Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen; dat de speelplekken bereikbaar en bespeelbaar zijn voor alle kinderen. Het realiseren van samenspeelplekken hoeft niet altijd te gebeuren met grote aanpassingen, maar kan ook vaak met kleine aanpassingen; bijvoorbeeld de paden naar de speeltoestellen toe verharden, zodat kinderen in een rolstoel er ook bij kunnen komen.