Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Nieuwe Sport- en Beweegvisie vastgesteld

Nieuwe Sport- en Beweegvisie vastgesteld

Het nieuwe beleidskader voor sport en bewegen is woensdag 18 november unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De komende jaren gaat de gemeente, samen met alle partners die betrokken zijn in sport en bewegen, voor meer sportief kapitaal voor de inwoners van de gemeente. Hierbij ligt de focus vooral op de groepen in de samenleving die hierin achterblijven. Iedere Groninger zou gelijke kansen moeten hebben om mee te kunnen doe met sport en bewegen. Er zijn hiertoe een vijftal ambities geformuleerd die nagestreefd gaan worden en strategieën benoemd hoe de kracht van sport en bewegen nog meer benut kan worden. Deze nieuwe langetermijn visie wordt de komende periode uitgewerkt naar een meerjarenprogramma voor de periode 2021-2025.

Sportief kapitaal
“ Sportief kapitaal is de verzameling van fysiologische, sociale en psychologische competenties en ervaringen die een individu stimuleren en motiveren om op de lange termijn deel te nemen aan sport en bewegen” (Rowe, 2018).

Kinderen die van jongs af aan positieve ervaringen opdoen met sport en bewegen, hun beweegvaardigheid ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen, erbij horen, thuis gestimuleerd worden en hierdoor zichzelf sporter gaan voelen, zijn de kinderen die ook op latere leeftijd zullen blijven sporten en bewegen. Juist in de huidige tijd blijkt hoe belangrijk sport en bewegen is. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de sociale verbindingen en ontmoetingen die in de corona-pandemie zo gemist worden.

Helaas zijn er ook veel mensen die negatieve ervaringen hebben met sport en bewegen. Sociale uitsluiting, discriminatie, agressie of pesten kan voorkomen in en om de gymles, sport in de buurt of bij de sportclub. Negatieve ervaringen zorgen dat sportief kapitaal bij het individu afneemt. Het nieuwe sportbeleid legt daarom de focus nog meer dan in het verleden op de zoektocht naar positieve ervaringen en de ontwikkeling van vaardigheid, stimulerende sociale omgeving, zelfvertrouwen en sportidentiteit. Het sportlandschap is divers, van competitie tot ontspanning, van gezellig tot gezondheid georiënteerd, kinderen en jongeren willen we van jongs af aan leren ontdekken dat er voor ieder individu een sport is die aansluit op de persoonlijke behoeften.

Strategie
Het bewegingsonderwijs en de sportvereniging zijn voor veel sporters het startpunt en traditioneel de focus van het sportbeleid. Met deze nieuwe sport- en beweegvisie willen wij meer vanuit de hele keten denken om tot verandering te komen. Van spelen, bewegingsonderwijs, buurtsport, sportclub, tot aantrekkelijke openbare ruimte. De verschillen in deelname tussen de wijken in Groningen zijn groot. In sommige wijken is sport voor een groot deel van de inwoners een gewoon onderdeel van de wekelijkse routine, in andere wijken heerst deze sport- en beweegcultuur veel minder. Veelal zijn dit wijken waar sociale problematiek, overgewicht en eenzaamheid ook groter zijn.

Om tot een daadwerkelijke systeemverandering te komen willen wij de komende jaren nog meer kijken welke slimme interventies gepleegd kunnen worden  in de sociale omgeving van iedere Groninger en van daar uit te komen tot positieve sportervaringen. Daarnaast worden wij als sport steeds meer betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte. Uitnodigende sport- en speelplekken, groen, routes etc. dragen ook bij aan het ontwikkelen of behouden van sportief kapitaal. Hierbij willen we nog ook extra aandacht geven aan de kwetsbare groepen die wel graag willen, maar financiële, fysieke of sociale barrières ervaren om mee te kunnen doen.

Steeds meer groeit het besef dat sport veel breder bijdraagt aan een sterke samenleving. Met dit nieuwe sportbeleid kunnen we nog beter samen optrekken met andere beleidsterreinen zoals gezondheid, positief opgroeien, sociale basis, leefbaarheid, onderwijs, gebiedsontwikkeling, recreatie, economie en werk. Sport is geen oplossing voor alle grote maatschappelijke uitdagingen, maar kan vaak wel een bijdrage leveren. Dit begint met een positief sportklimaat waarin iedere Groninger de kans krijgt om sportief kapitaal te ontwikkelen. 

Download hier de nieuwe Sport- en beweegvisie 2021+: Sportief kapitaal voor iedere Groninger